NO.36

・子どもがアトピーだったことから食べ物の大切さ、安全な食品などを探求。様々な健康法を学び実践中。